กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผการัฐ สินันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจักร์ เต็มรัก
ครู คศ.3

นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว
ครู คศ.2

นางจีรพร กองจาย
ครู คศ.2

นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง
ครู คศ.2

นายสุพจน์ ศรีธนะ
ครู คศ.1

นางศรีนภา ศรีธนะ
ครู คศ.2